Cookie Policy (EU)

Långholmen kajak, org. nr. 559008-9784, behandlar personuppgifter i samband med handeln på

https://langholmenkajak.se/ och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter
behandlas för att Långholmen kajak ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande
ändamål:
• För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig.
• För att hantera eventuella returer.
• För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus.
• För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
• För att skicka marknadsföringserbjudanden via nyhetsbrev.
• För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka Långholmen kajaks erbjudanden och
tjänster.

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger exempelvis när du lägger beställningar,
kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar bl a. kontaktinformation,
leveransadress och beställda varor (”personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att
Långholmen kajak ska kunna uppnå ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från
offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att
Långholmen kajak ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar
baseras även på att Långholmen kajaks berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett
effektivt och säkert sätt samt på Långholmen kajaks skyldighet att följa rättsliga förpliktelser.
Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Långholmen kajak
anlitar för att uppnå ändamålen, exempelvis leverans. I vissa fall kan dessa aktörer vara baserade i
länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat
skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens
standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna
45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av
Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla ändamålen eller så länge som
Långholmen kajak är förpliktade att göra detta. Därefter raderas personuppgifterna.

Om du har några frågor kring behandlingen av personuppgifterna kan du kontakta Långholmen kajak
via info@langholmenkajak.se. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de
rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är
absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina
rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

• Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli
informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
• Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga
personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också
rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
• Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av
artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
• Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt
att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
• Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett
strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter
till en annan personuppgiftsansvarig.
• Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av
Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Långholmen kajaks berättigade
intressen.
Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen), som kan kontaktas via
imy@imy.se eller 08-657 61 00.