Navigering för kajakpaddlare

Navigering för kajakpaddlare

Leta dig fram med karta och kompass

Navigering innebär att du letar dig fram på vattnet på ett kontrollerat sätt. Generellt gäller att du ska veta var du är och vart du ska. Paddlar du i kända farvatten har du antagligen inga problem med navigeringen. Men så fort du ger dig ut i för dig mindre kända farvatten är navigeringen ett viktigt moment. Till din hjälp måste du ha en karta och helst också en kompass. Du kan också använda dig av GPS men apparaturen kan vara känslig för vatten och är beroende av batteri och bör enligt mångas mening mer ses som ett komplement till karta och kompass. Karta och kompass fungerar alltid.

Är vädret gynnsamt och du färdas i mindre kända farvatten kan det ofta räcka att följa med på kartan så att du under hela turen vet var du är. När du korsar en större vattenyta, en fjärd t.ex., eller när du från en öppen havsyta närmar dig en skärgård ser du ofta bara en konturlös landridå framför dig. Det som ur kartans helikopterperspektiv kan se enkelt ut blir betydligt svårare när utblicken blir horisontell. Det blir svårt, nästan omöjligt, att urskilja enskilda öar och smala sund, vikar och bukter. Med hjälp av kompass och karta kan du då lätt hålla rätt kurs. Skulle du hamna i dimma, vilket ofta kan förekomma på våren och under hösten när temperaturskillnaderna mellan vatten och luft är stora, förlorar du snabbt orienteringsförmågan utan kompass.

Sjökort

Det finns i princip två typer av kartor att välja mellan när du färdas längs kusten och i våra största sjöar: sjökort och topografiska kartan. Sjökort ger mycket bra information om sjödelen. Hur landskapet omkring ser ut framgår med vissa undantag inte alls. Undantagen kan vara vissa höga berg, höga torn etc. som syns väl från sjön och utgör goda navigeringspunkter. Sjökorten visar dock mycket väl alla sjömarkeringar så som prickar, kummel och fyrar. Farlederna syns således mycket väl. Och dom bör man som kanotist undvika så mycket som möjligt under båtsäsongen på grund av risken för att bli påkörd eller utsatt för branta svallvågor. Samtidigt behövs oftast där ingen karta för att se var farlederna går. Det brukar framgå av den ofta täta båttrafiken.

Topografiska kartan

Topografiska kartan ger information om både sjödelen och landdelen. På sjödelen anges farleder och vissa fyrar, men mindre tydligt än på sjökort. I gengäld är landdelen desto utförligare. Som namnet anger framgår topografin mycket tydligt och utförligt. Öarnas siluetter går lätt att läsa sig till eftersom alla höjdskillnader framgår. Byggnader, större bryggor, branta stränder, förekomst av skog mm. framgår tydligt. Eftersom du som kajakpaddlare nästan alltid har land i sikte är den topografiska kartan enligt egen åsikt att föredra. Men åsikterna går inte sällan isär om detta. Ingår du i en grupp kan man ha med bägge delar. Topografiska kartan i skala 1:50 000, kallad Gröna kartan eller Terrängkartan, är lämpligast eftersom den ger tillräcklig detaljeringsgrad. Blå kartan, även kallad Vägkartan, i skala 1:100 000 kan också vara användbar men visar färre detaljer. Längs kuster med inga eller få öar kan den vara tillräcklig, t.ex. längs Skånes och Blekinges östra kust, Smålands södra kust och Hallandskusten. Sjökort finns i form av översiktskort vanligen i skala 1:50 000, kustkort i skala 1:180 000 – 1: 250 000, skärgårdskort i skala 1:50 000 och specialkort över trafikintensiva eller svårnavigerade områden. Det finns även s.k. båtsportkort med specialinformation för båtsport. De är dock ganska otympliga att hantera för kajakbruk. Oavsett val av karta bör du ha den lätt tillgänglig framför dig antingen i sittbrunnen eller på fördäcket. Se till att ha kartan i ett vattentätt kartfodral som sitter fästat i däckslinorna. Minsta vindpust kan annars göra att karta och fodral blåser iväg och försvinner.

Kompass

När det gäller kompass kan du nöja dig med att ha en lös sådan tillgänglig vid sittbrunnen. Fäst den med ett band i en däckslina så att du inte tappar den i vattnet.  Många har också en fast kompass monterad på fördäcket. Den måste då vara lätt avläsbar från paddlarens position. Med den lösa kompassen tar du ut önskad kursriktning på kartan, avläser gradtal och ser sedan till att den fasta kompassen håller samma gradtal under paddlingen. För att slippa fixera blicken för mycket på kompassen ser du ut ett fixmärke på landbacken i den riktning du ska eller i dess närhet och sedan paddla mot detta. Du håller då också lättare balansen om det är blåsigt och paddlingen blir behagligare. Du kan alltså oftast nöja dig med att ha endast en lös kompass. En fast kompass förenklar dock proceduren, ger större säkerhet vid dimma och dåligt väder och ger lätt upplysning om pågående vindkantring utan att du behöver avbryta paddlingen för att kontrollera mot den lösa kompassen..

Ta ut kompassriktning

Lär dig på land hur du tar ut en kompassriktning och öva på det så att du snabbt kan ta ut rätt kurs när du väl sitter i kajaken och kanske har annat att tänka på samtidigt. Kompassen består av två delar; en ofta genomskinlig plastplatta med en fast pil i ena riktningen och några parallella linjer; en vridbar del, kompasshus.  Lägg kompassen med sidan längs den väg du ska följa på kartan. Den fasta pilen på kompassen ska ligga i den riktning du vill färdas från start till mål. Vrid kompasshuset så att kompasshusets norrmärke pekar norrut på kartan. Detta är viktigt. Lägger du södermärkningen på kompasshuset mot norr visar kompassen fel 180 grader, dvs du färdas i rakt motsatt riktning mot den avsedda om du följer den kursen. Vrid kompasshuset så att linjerna i botten på kompasshuset ligger parallella mot någon meridian på kartan. Meridianer är linjer som går från söder till norr och förbinder polerna med varandra. Lägg nu kartan åt sidan och vrid hela kompassen, rör inte kompasshuset, i din hand så att den rörliga pilen inuti kompasshuset visar mot norr-märket på kompasshusets kant. När den rörliga pilen sammanfaller med norrmärket på kompasshuset visar den fasta pilen i vilken riktning du ska färdas.

Ha kartfodralet fästat i däckslinorna inom läs- och räckhåll på fördäcket. Ta gärna med en enkel handkompass med en kort lina i som du fäster på samma sätt. Komplettera eventuellt med en fast kompass på fördäcket.